Hopp til hovedinnhold

Denne siden er automatisk oversatt.

Innhold

Oppdrag
Artikler
Økonomi
Donorer
Styret
Om nettstedet


Stiftelsens oppdrag

Stiftelsens oppdrag er å

a) å synliggjøre
den åndelige og moralske arven etter Frank N.D Buchman

b) dokumentere
kildene han søkte veiledning og inspirasjon fra

c) belyse
hvordan Buchmans venner, kolleger og omverdenen på den tiden så på ham og arbeidet hans

d) introdusere
kunstnere, musikere, forfattere, kunsthåndverkere og andre som har latt seg inspirere og motivere av denne arven, og hvilke valg de har tatt i livet.

e) gjøre tilgjengelig
musikk, bilder, filmer, tekster osv. for å tydeliggjøre, forklare og utdype det ovennevnte

f) motta og videreformidle gaver
for ovennevnte formål.


Stiftelsens vedtekter

Fra kapitalen (3 148 000 SEK mottatt fra foreningen Kultur för Livet (registreringsnummer 802411-6926) i 2013, skal 750 000 SEK investeres slik at de administrative kostnadene som faller på stiftelsen i fremtiden vil bli sikret. Kapitalen skal plasseres slik at den ikke motvirker stiftelsens formål.

Bortsett fra ovennevnte skal alle andre ressurser brukes til formålet og ikke investeres på lang sikt.

Styret

Styret skal bestå av tre til elleve medlemmer, valgt av generalforsamlingen. Deres funksjonstid er ti år. En person kan gjenvelges etter ti år.

Styret velger styreleder. Styret kan også oppfordre andre til å utføre bestemte oppgaver.

Styret skal treffe beslutninger ved konsensus, med hele styret til stede i fysisk eller elektronisk form. Alternativt kan et styremedlem skriftlig underrette styrelederen om sin beslutning i den aktuelle saken.

Et nytt styremedlem skal

- ha lest bøkene Remaking the world (R1), Streams (R2) og Frank Buchman - a life (R3) samt tatt til etterretning (R4). Hvis mer referansemateriale er lagt til, skal dette også inkluderes i disse obligatoriske kriteriene.

- med minst 250 ord uttrykke sitt personlige forhold til dette materialet, som vil bli inkludert i referatet (som ikke er offentlig).

- gi uttrykk for en personlig tro på Gud - Skaperen, uten krav om formell tilhørighet til en bestemt kirke.

Lundby Gård, Odensala, Stockholms län 7. september 2013.
Ann-Kristin Särnbrink, Nils-Erik Särnbrink,Eva Måsén Duckert, Sylvie Söderlund, Gunnar Söderlund, Monica Pettersson

Referansemateriale

R1 Boken Remaking the world - taler av Frank Buchman.

R2 Boken Strømmer av Mark O. Guldseth

R3 Boken Frank Buchman - et liv av Garth Lean

R4 The Oxford Group, Group Revivalism and the churches in Northern Europe 1930-1945 with Special reference to Scandinavia and Germany av Professor Anders Jarlert.

Styret kan ikke legge til nytt referansemateriale for å klargjøre punktene a, b og c uten tillatelse fra Länsstyrelsen i Stockholms län. (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Underskrivere

To av styrets medlemmer kan tegne stiftelsen i fellesskap. En person utenfor styret kan velges til å ha signaturrett. Denne personen kan tegne stiftelsen sammen med ett styremedlem.

Godtgjørelse

En standardisert økonomisk godtgjørelse per time vil bli brukt for personer som på en eller annen måte bidrar til stiftelsens arbeid.

Hvis personen er en spesialist med fastsatte tariffer, vil disse gjelde.

Styremedlemmene kan godtgjøres på samme måte. Ytterligere kostnader som for eksempel reise dekkes i sin helhet. Godtgjørelsen beregnes ut fra hva personen får netto i hånden etter å ha betalt nødvendige skatter og moms.

En person bosatt utenfor Sverige vil motta netto det hun eller han ville ha mottatt hvis han eller hun bodde i Sverige. Som grunnlag brukes året 2013 og summen 125 SEK netto eller tilsvarende per time.

Denne summen vil følge konsumprisindeksen i Sverige.

Personen som ønsker å støtte stiftelsen, kan foreslå redusert eller ingen godtgjørelse for seg selv.

Force majeure

Hvis stiftelsen av en eller annen grunn må opphøre sitt arbeid og sin eksistens, skal de materielle og immaterielle eiendelene overføres til en institusjon eller lignende som vil oppbevare dette og gjøre det tilgjengelig for forskere og allmennheten. Beslutning om hvilken institusjon dette skal være, tas i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Videre til styrets medlemmer

En person i styret kan ikke være medlem av eller offentlig sympatisere med organisasjoner eller synspunkter som er i strid med De forente nasjoners (FN) menneskerettighetspakt.

Meningsforskjeller i styret skal først og fremst løses internt. Hvis dette ikke er mulig, innkalles tre personer som har tillit hos alle berørte parter. Spørsmål som ikke kan løses på denne måten, vil bli henvist til

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län).


Finansiering av reisen

I september 2013 bestemte foreningen Kultur för Livet (Renewal Arts Sweden) seg for å bruke sin kapital til å opprette stiftelsen "For en ny verden".

Pengene var en gave til foreningen etter salget i 2001 av Alnäs, MRAs hjem i Stockholm. En del av kapitalen ble brukt de følgende årene til Kultur för Livets ulike tiltak.

De resterende 3 148 000 SEK ble investert sikkert på en måte som ikke var i strid med formålet, men til en lav rente.

Siden 2013 har noe av denne kapitalen blitt brukt til å lansere prosjektet med internettplattformen "For en ny verden". Mesteparten av arbeidet er utført av frivillige. Vi har registrert og beregnet at minst 20 000 frivillige arbeidstimer har blitt lagt ned i begynnelsen av den fullstendige versjonen.

Kapitalen er relativt liten i forhold til størrelsen på oppgaven, og vil derfor reduseres årlig, med mindre folk som tror på prosjektet ønsker å bidra med økonomiske gaver.

Forenklet regnskap i svenske kroner (SEK)

(SEK 100 000 ≈ EUR 9 000. Klikk her for aktuell valutakurs).

Formålet vårt er ikke å tjene penger, så hvis saldoen er negativ, betyr det ganske enkelt at vi har brukt den summen fra kapitalen vår, i tillegg til inntektene det året.

 

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Inntekter, gaver

 

589 721

561 301

555 091

21 065

0

Andre inntekter: renter

 

52 282

49 840

49 840

57 400

57 400

Kostnader, plattformprosjekter

 

- 380 616

- 665 380

- 312 374

- 154 825

0

Andre eksterne kostnader

 

- 174 602

- 141 333

- 147 142

- 158 386

- 139 333

       

Saldo for året

 

85 785

- 195 572

145 415

- 234 746

- 81 933

       

Kapital, per 31. desember

 

2 859 056

2 746 821

2 989 621

2 881 355

3 028 653

Denne kapitalen er plassert i Ekobanken, som er 100 % transparent, og alle prosjekter som mottar lån, er oppført offentlig. Et potensielt prosjekt må oppfylle strenge krav med hensyn til økologiske, samfunnsmessige og kulturelle aspekter. Selv om det knapt er noen renter på pengene vi har der, vet vi at hver krone brukes med menneskers behov i fokus, snarere enn profitt.

Detaljerte regnskaper

Klikk på lenkene for hvert år for å laste ned de detaljerte og reviderte regnskapene i PDF-format.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Detaljerte regnskaper

 

2021

2020

2019

2018

2017


Liste over givere

Navn på giver(e)

Donor kommentar(er)

Giverland

Anonym

  

Rosmarie Lilliehöök

 

Sverige

Gunnar Söderlund

Til minne om Sigrid Hallén

Sverige

Oliver Williams

Til minne om Dell og Hugh Williams

STORBRITANNIA

Gunnar Söderlund

Til minne om John og Rut Söderlund

Sverige

Peter Vickers

 

STORBRITANNIA

Ellie Vickers

 

STORBRITANNIA

Oxford-gruppen (IofC UK)

 

STORBRITANNIA

Jean og Peter Everington

 

STORBRITANNIA

Frieda Thaler

Til minne om Helga Landmark

Italia

Frieda Thaler

Til minne om Rita Karrer

Italia

Folker og Monica Mittag

 

Tyskland

IofC - Sverige

 

Sverige

Rob og Betsy Lancaster

 

USA

Leif Söderlund

 

Sverige

Vreni Gautschi

 

Sveits

Stiftelsen for en moralsk og åndelig fornyelse

 

Sverige

John Ruffin

 

USA JOHN RUFFIN


Stiftelsens styre

For å se hvem som for tiden sitter i styret, vennligst besøk denne siden.


Om nettstedet

Klikk her for å lese mer om nettsideprosjektet